Адвокат Вангел Грунов

Управляващ съдружник

Данни за контакт

Адвокат Вангел Грунов

Управляващ съдружник

Биография

Г-н Грунов има значителен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на гражданското и стопанското право, дружествено право, търговски договори, данъчно право, сделки с недвижими имоти и други.


Текущо предоставя правни консултации на български и чуждестранни клиенти във връзка със структуриране на сделки, посредством преобразуване, учредяване на нови дружества, прехвърляне на търговски предприятия и др. Осъществява цялостно правно обслужване на търговски дружества, включително подготовка на договори и консултации относно правни сделки. Консултира и организира регистрации и промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел.
Владее английски и гръцки език.


Преди да се присъедини към екипа на ATALAW, изпълнява длъжността Юрисконсулт към общинска администрация- гр. Казанлък, отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“.

Сфери на дейност