Търговско право и ЮЛНЦ

Подкрепяме бизнеса през целия му живот – учредяване и промени на дружества и ЕТ, договори, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност. Консултираме юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации).

Данъчно и административно право

Съдействаме при обжалването на ревизионни и административни актове, включително и задължителни предписания – на НАП, НОИ, Инспекция по труда, общините

Интернационални корпоративни структури

Помагаме на бизнеса да излезе отвъд границите – усложнени корпоративни структури (клонове, дъщерни дружества и холдинги) и казуси с международен елемент

Търговско право и ЮЛНЦ

Подкрепяме бизнеса през целия му живот – учредяване и промени на дружества и ЕТ, договори, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност. Консултираме юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации).

Данъчно и административно право

Съдействаме при обжалването на ревизионни и административни актове, включително и задължителни предписания – на НАП, НОИ, Инспекция по труда, общините

Интернационални корпоративни структури

Помагаме на бизнеса да излезе отвъд границите – усложнени корпоративни структури (клонове, дъщерни дружества и холдинги) и казуси с международен елемент

Недвижими имоти

Извършваме проверки за историята на недвижимия имот и Ви подпомагаме при сделки, делба и наследяване, регулация и застрояване

Недвижими имоти

Извършваме проверки за историята на недвижимия имот и Ви подпомагаме при сделки, делба и наследяване, регулация и застрояване

Трудово и миграционно право

Предлагаме гъвкави решения за трудови казуси и съдействаме за издаването на разрешение за работа и за висококвалифицирана заетост (Синя карта на ЕС)

Авторско право

Предоставяме подкрепа по въпросите на възникването, придобиването и прехвърлянето на авторски и сродните им права.

Представителство пред съд, ЧСИ, ДСИ, ПИ

При вече възникнал спор или в самото му начало, готови сме да защитим правата Ви пред съда и заедно да разработим стратегия за действие. Представляваме Ви и при събиране на вземания, както и пред съдебен или публичен изпълнител.

Семейно и наследствено право

Консултираме по всички въпроси, свързани с брака или наследяването – брачен договор, развод и прекратяване на брака, завещание, дарение, наследяване по закон или по завещание.

Застрахователно и административнонаказателно право

Клиентите за нас

Защо клиентите ни се доверяват

0 +
Доволни клиенти
0 +
Регистрирани дружества
0 +
Имотни сделки
0 +
Приключени дела