Нашите услуги в тази сфера на дейност:

Специализирани сме в регистрацията на всички видове търговски дружества – ООД, АД (включително едноличните форми ЕООД и ЕАД), СД, КД, КДА, както и ЕТ.

Можем да Ви консултираме коя е най-добрата форма за нуждите на Вашия бизнес, както и дали е необходимо разрешение, лиценз или уведомяване на държавен орган за съответната търговска дейност и да съдействаме при процедурата по издаването им. Подготвяме и подаваме документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията за всички последващи промени – прехвърляне на дялове или акции, промяна в управителните органи, промяна в наименованието (фирмата), седалището, адреса или предмета на управление и преобразуване по всички предвидени в закона начини. Извършваме и процедури по ликвидация или несъстоятелност, като си сътрудничим с регистрирани ликвидатори и синдици.

Готови сме да помогнем и при регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружение или фондация, в частна или обществена полза, както и при промени в обстоятелствата му или прекратяване в регистъра на ЮЛНЦ.

Целта ни е да представим на нашите клиенти тези специфични теми на максимално достъпен и разбираем език, както и да улесним и експедираме максимално процеса с подготовката и заверката на документи и последващото им подаване в съответния регистър.

Специализирани сме в регистрацията на всички видове търговски дружества – ООД, АД (включително едноличните форми ЕООД и ЕАД), СД, КД, КДА, както и ЕТ.

Можем да Ви консултираме коя е най-добрата форма за нуждите на Вашия бизнес, както и дали е необходимо разрешение, лиценз или уведомяване на държавен орган за съответната търговска дейност и да съдействаме при процедурата по издаването им. Подготвяме и подаваме документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията за всички последващи промени – прехвърляне на дялове или акции, промяна в управителните органи, промяна в наименованието (фирмата), седалището, адреса или предмета на управление и преобразуване по всички предвидени в закона начини. Извършваме и процедури по ликвидация или несъстоятелност, като си сътрудничим с регистрирани ликвидатори и синдици.

Готови сме да помогнем и при регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружение или фондация, в частна или обществена полза, както и при промени в обстоятелствата му или прекратяване в регистъра на ЮЛНЦ.

Целта ни е да представим на нашите клиенти тези специфични теми на максимално достъпен и разбираем език, както и да улесним и експедираме максимално процеса с подготовката и заверката на документи и последващото им подаване в съответния регистър.

ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

ПРАВАТА НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В условията на извънредно положение, наложените ограничителни мерки във връзка с разпространението на заразата от Covid-19, водят до забавяне и неизпълнение на широк спектър от

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

Дейност на търговците по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение
В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

Защита на поръчителя

Представяме на вниманието Ви становище относно една от формите на защита на поръчителя, залегнала в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ – тази по чл. 147 от ЗЗД.

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

Напускане на съдружник

Представяме на вниманието Ви следното становище относно възможността за напускане на съдружник в ООД. Участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност /ООД/ може да

Прочетете статията . »