Нови моменти в уредбата на краткотрайната сезонна селскостопанска работа

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, обнародван в брой 44 на Държавен вестник от 13 май 2020 г., в §43 от Преходните и заключителните разпоредби е предвидена възможност за сключване на нов вид трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при наличието на определени предпоставки:

  • Работникът да е безработно лице в трудоспособна възраст, което получава месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане (месечни социални помощи) и не е включено в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, т.е. трайно безработно;
  • Работодател е регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
  • Трудовият договор да е с предвидена продължителност до 120 дни, за разлика от договора по чл. 114а от КТ,  като времето за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа не се зачита за трудов стаж;
  • Трудов договор за извършване на такава дейност при посочените условия да бъде сключен до 31 октомври 2020 г.;
  • Утвърден е образец на трудовия договор по Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика, достъпен на електронната страница на Изпълнителна агенция „Главна дирекция по труда“ – http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4989

При сключването на договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа не е необходимо предварително внасяне на данъчни и осигурителни вноски. Работодателят е длъжен да получи уникален идентификационен номер за регистрация на всеки образец на трудов договор като получи лично или по електронен път регистрираните образци на трудови договори от съответната дирекция „Инспекция по труда“ . Важно е да се разграничат два периода по отношение на валидността на сключения трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа:

  • до 26 май 2020 г. – регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови договори по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. Въвежда се задължение за тях в срок до 29 май 2020 г. да получат такъв от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за регистрация на всеки образец, който са използвали.
  • след 26 май 2020 г. – земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Въведено е задължение за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да поддържа и да разработи нов модул за регистрация на всеки образец на договор към Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставят уникални идентификационни номера за всяка регистрация, който трябва да е активен от 26 май 2020 г. Предоставянето на образците на трудовите договори по §43 се извършва по реда за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. 

По отношение на елементите на трудовия договор и действията във връзка с сключването и прекратяването му работодателят трябва да има предвид следното:

  • трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор срещу разписка, която е неразделна част от него;
  • осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за работниците се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът и съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Работодателят не е длъжен:

1) да осигури и връчи длъжностна характеристика при сключване на трудовия договор на работника;

2) да изпраща уведомления за сключването или прекратяването на трудовия договор до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

3) да издава заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.

Блогът на Atalaw

Тук можете да откриете последните ни публикации в различни правни сфери. Правото е динамична материя и за нас е важно да следваме неговия ритъм, като представяме информацията по достъпен и структуриран начин.

Категории

Най-нови Статии