Форс мажор при обявено извънредно положение поради пандемията от COVID-19

Можем ли да се позовем на форс-мажор?
Възникналата извънредна обстановка предполага множество ограничения пред осъществяването на нормалната търговска дейност, което е предпоставка за затруднения в търговския оборот. Несъмнено страните по различни търговски взаимоотношения ще бъдат изправени пред затруднения за изпълнение на договорните си задължения. Не във всички случаи обаче в възможно позоваването на непреодолима сила и стопанска непоносимост.

Какво е непреодолима сила?
Непреодолимата сила е уредена в чл. 306 от Търговския закон и е определена като
„непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“. За да приемем, че има непреодолима сила, е необходимо едновременно да са налице няколко условия:
1) събитието да е обективно, т.е. да не зависи от волята на някоя от страните по договора;
2) то да е възникнало след сключването му и да има извънреден характер;
3) това събитие трябва да е непредвидено или непредотвратимо.

Кой може да се позове на форс-мажор?
Не можем да се позовем на непреодолима сила и да твърдим наличието на форс-мажор, ако не са налице преки последици, водещи до невъзможност за осъществяване на определена дейност или изпълнение на задължения, произтичащи от конкретни ограничителни мерки.
Безспорно е, че на форс-мажор биха могли да се позоват търговците, за осъществяване на дейността на които е предвидена пълна забрана. Такива са дейностите на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, питейни заведения, кафе-сладкарници, кина, театри, спа центрове, фитнес зали и други масови мероприятия.
Всеки търговец, който се позовава на форс-мажор, трябва да обоснове изрично по какъв начин непреодолимата сила е ограничила възможността си да изпълни съответното задължение.

Ако не сме сключили договор или той не съдържа клауза за форс-мажор?
Може да се позовете на обстоятелства, свързани с форс-мажор и в случаите, в които липсва такава договорена клауза. Условията за прилагането му произтичат от общите правила на закона и имат пряко приложение.

Необходимо ли е да получим удостоверение за форс-мажор?
Българската търговско-промишлена палата предоставя услуга, свързана с издаване на сертификат за форс-мажор. Той се получава въз основа на писмена молба на български търговец, изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранен или български партньор. Цената на услугата е 360 лв. за членове на БТПП и 480 лв. за нечленове на БТПП> Повече информация за условията за получаване може да видите тук: https://www.bcci.bg/tradereg-FMsertif-Req-bg.html

Сертификатите за форс-мажор, издадени от БТПП, са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

За установяване на форс-мажор по отношение на конкретни търговски отношения на местно ниво не е необходимо наличие на изричен сертификат за тяхното установяване, доколкото касаят обективни обстоятелства, които се предполага, че са известни и на другата страна.

В какъв срок да се позовем на форс-мажор?
Препоръчително е незабавно след възникване на съответното обстоятелство, което се характеризира като форс-мажор, да уведомите вашия контрагент.

Как се позоваваме на непреодолима сила?
Необходимо е да бъде изпратено до другата страна уведомление за настъпването на непреодолима сила (обявеното извънредно положение поради епидемията от разпространението на вируса на COVID-19).

Следва изрично да заявите, че прилагате спиране на договора в цялост или спиране на изпълнението на конкретни задължения, произтичащи от него, ако е възможно продължаването на друга негова част, въпреки непреодолимата сила.

Какви са последиците от непреодолимата сила?
Особено важно е, че докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира, но се спират и свързаните с тях насрещни задължения – напр. в хипотезата на договор за наем това означава, че наемателят може да спре да плаща наемната цена, но наемодателят може да спре да му предоставя ползването на наетия имот за същия период. При позоваване на тази възможност е важно да бъде съобразено и че при достатъчна продължителност на непреодолимата сила всяка от страните може да прекрати договора на основание чл. 306, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ).

Когато се позоваваме на непреодолима сила, сме изправени пред риска другата страна по договора да няма повече интерес към него и да го прекрати. Ако сделката е от категорията на т. нар. фикс-сделки (тези, при които е съществено изпълнението да стане в конкретен момент – определен ден и час), прекратяването може да се направи в самото начало на непреодолимата сила, без да се изчаква нейната продължителност.

Счита ли се за развален договорът в случаите на непреодолима сила?
Прекратяване с основание на непреодолима сила не е идентично с развалянето поради неизпълнение на една от страните по чл. 87, ал. 1 ЗЗД. Преди настъпване на непреодолимата сила трябва да сме изпълнявали точно задълженията си по договора, за да бъде прекратен на основание чл. 306, ал. 5 ТЗ (Решение № 199 от 09.01.2014 г. по т. д. № 500/2012 г., Т. К., І Т. О. на ВКС). Съществената разлика е в това, че прекратяването поради непреодолима сила и дезинтересираност на прекратяващата страна действа занапред, т.е. всяка от страните запазва това, което е получила по договора до този момент и няма право да иска връщане на вече заплатените суми.

Може ли да бъде прекратен договор поради липса на възможност за плащане?
Имайте предвид, че съгласно действащото законодателство, длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина. Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност.


  • Настоящият текст не представлява консултация, а само анализ на действащата нормативна уредба и не може да замени консултацията с адвокат.

Блогът на Atalaw

Тук можете да откриете последните ни публикации в различни правни сфери. Правото е динамична материя и за нас е важно да следваме неговия ритъм, като представяме информацията по достъпен и структуриран начин.

Категории

Най-нови Статии