ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ЧСИ, ДСИ, ПИ

Наказателна лихва за просрочие

Представяме на вниманието Ви следното становище относно размера на т.нар. наказателна лихва за просрочие на потребителски кредит, приложимо и по отношение на придобилите напоследък популярност „бързи кредити“.

Прочетете статията . »
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ЧСИ, ДСИ, ПИ

Форс мажор при обявено извънредно положение поради пандемията от COVID-19

Можем ли да се позовем на форс-мажор?
Възникналата извънредна обстановка предполага множество ограничения пред осъществяването на нормалната търговска дейност, което е предпоставка за затруднения в търговския оборот. Несъмнено страните по различни търговски взаимоотношения ще бъдат изправени пред затруднения за изпълнение на договорните си задължения. Не във всички случаи обаче в възможно позоваването на непреодолима сила и стопанска непоносимост.

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

ПРАВАТА НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В условията на извънредно положение, наложените ограничителни мерки във връзка с разпространението на заразата от Covid-19, водят до забавяне и неизпълнение на широк спектър от

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

Дейност на търговците по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение
В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

Защита на поръчителя

Представяме на вниманието Ви становище относно една от формите на защита на поръчителя, залегнала в Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ – тази по чл. 147 от ЗЗД.

Прочетете статията . »
ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮЛНЦ

Напускане на съдружник

Представяме на вниманието Ви следното становище относно възможността за напускане на съдружник в ООД. Участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност /ООД/ може да

Прочетете статията . »